Recursos low-cost amb high-benefici educatiu: Diferència entre les revisions

De betacamp wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(Referències)
(Vistes aparellades)
 
(46 revisions intermèdies per 6 usuaris que no es mostren)
Línia 3: Línia 3:
 
[http://www.xtec.cat/~mplanel4/ Montserrat Planella] <br />
 
[http://www.xtec.cat/~mplanel4/ Montserrat Planella] <br />
 
[https://twitter.com/Salva_Chiva Salvador Chiva]
 
[https://twitter.com/Salva_Chiva Salvador Chiva]
 +
 +
Esther Plaza
 +
 +
Noèlia Pérez
 +
 +
Mireia Pacreu
 +
 +
Juan Mesa
 +
 +
Meritxell Joanpere
 +
 +
Aitor Villarreal
  
 
== Motivació ==
 
== Motivació ==
Línia 17: Línia 29:
  
 
== Produccions ==
 
== Produccions ==
===Triangles de nombres primers===
+
<br />
 +
===Burro Geomètric===
 +
 
 +
'''Adreçat a:'''
 +
1r cicle de la ESO
 +
 
 +
'''Material necessari:'''
 +
32 cartes
 +
 
 +
'''Objectiu didàctic de l'activitat:'''
 +
Repassar àrees i perímetres de figures planes.
 +
 
 +
'''Desenvolupament de l'activitat:'''
 +
L'activitat està pensada per fer-la en grups de 4 persones. Es reparteixen totes les cartes entre els membres del grup. Cadascun d'ells rep 8 cartes que poden contenir una figura geomètrica o una expressió algebraica (àrea o perímetre). Es tracta que cada alumne faci 4 parelles amb les cartes que té, associant cada figura amb la seva expressió algebraica. Tots els alumnes es descarten a la vegada d'una targeta que no els serveixi (passant-la al company de la dreta). A l'hora, reben una targeta nova.
 +
El jugador que primer aconsegueix fer 4 parelles és el guanyador de la partida.
 +
 
 +
'''Observacions:'''
 +
# En cas que algun grup estigui format per 3 o 5 persones, cal eliminar una parella de targetes.
 +
# També es poden utilitzar les targetes com a memory.
 +
<br />
 +
'''____________________________________________________________________________________________________'''<br />
 +
 
 +
===Tridominó de nombres primers===
 +
 
 +
'''Adreçat a:'''
 +
1r cicle de la ESO
 +
'''Material del joc:'''
 +
36 fitxes triangulars (equilàters)
 +
 
 +
'''Objectiu didàctic del joc:'''
 +
Repassar la descomposició en nombres primers.
 +
 
 +
'''Desenvolupament del joc:'''
 +
Relacionar el costat on apareix un nombre compost amb la seva descomposició en nombres primers.
 +
Es pot jugar de dues maneres:
 +
# Intentant formar el puzzle que determinen totes les peces
 +
# Jugar amb les regles del dominó.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Enllaç a la fitxa del MMACA: http://www.mmaca.cat/images/mmaca/moduls/desc_prim/domdesprim.pdf
 
<gallery>
 
<gallery>
 
Triangles primers.jpeg|Triangles de nombres primers
 
Triangles primers.jpeg|Triangles de nombres primers
 +
 +
</gallery>
 +
<br />
 +
'''____________________________________________________________________________________________________'''<br />
 +
 +
===Dominó d'àrees i perímetres===
 +
 +
'''Adreçat a:'''
 +
1r, 2n i 3r d'ESO
 +
'''Material del joc:'''
 +
28 fitxes del dominó d'àrees
 +
28 fitxes del dominó de perímetres
 +
 +
 +
'''Objectiu didàctic del joc:'''
 +
Repassar les fórmules d'àrees i perímetres de figures planes
 +
 +
'''Desenvolupament del joc:'''
 +
Dominó d'àrees i perímetres.
 +
 +
Es pot jugar de dues maneres seguint les regles del dominó:
 +
# Ajuntant únicament les figures amb les fórmules
 +
# Permetre la possibilitat d'ajuntanr figures amb figures i fórmules amb fórmules.
 +
 +
 +
<gallery>
 +
Arees.pdf|Dominó Àrees
 +
Perimetre.pdf|Dominó Perímetre
 +
</gallery>
 +
<br />
 +
'''____________________________________________________________________________________________________'''<br />
 +
 +
===Proporcionalitat i tangram===
 +
 +
'''Adreçat a:'''
 +
 +
1r d'ESO
 +
 +
'''Material de l'activitat:'''
 +
 +
Cartolina de diferents colors i eines de dibuix (escaire, cartabó, regle,...)
 +
 +
'''Objectiu didàctic de l'activitat:'''
 +
 +
- Utilitzar la proporció en un context geomètric.
 +
- Representació plana d’objectes en la resolució de problemes d’àrees
 +
- Utilitzar correctament les fraccions, percentatges i decimals.
 +
 +
'''Desenvolupament de l'activitat:'''
 +
 +
1a sesión
 +
 +
Se presenta el reto a los alumnos y se realiza la actividad trabajando por parejas. Cada pareja dibuja un trozo del tangram.
 +
 +
Muy importante! No dar ninguna indicación. Simplemente explicar que un lado pasa de 4 a 6cm y que se ha de mantener las proporciones en toda la figura.
 +
 +
Seguramente alguno lo hará mal, ya que restará y aplicará a todo la diferencia. Cuando junten las 5 piezas se verán los errores. También puede haber errores al dibujar los ángulos rectos, etc…
 +
 +
Se insta a los alumnos a que digan dónde se han equivocado.
 +
 +
2a sesión
 +
 +
Se pide que realicen las correcciones oportunas para que la figura esté bien hecha y que respondan al resto de preguntas que se realizan.
 +
 +
La última media clase se puede aprovechar para cerrar la actividad.
 +
QUÈ HEM APRÉS?
 +
 +
Que lo archiven en Notability.
 +
 +
DIVERSIDAD
 +
 +
Aumentar de 4 a 8cm es más fácil y a 7cm más difícil. Se ha añadido una pregunta final adicional acerca de la relación entre áreas para aquellos alumnos que hayan acabado.
 +
 +
<gallery>
 +
tangram.pdf|Tangram
 +
</gallery>
 +
<br />
 +
'''____________________________________________________________________________________________________'''<br />
 +
 +
===Classificació de nombres===
 +
'''Targetes de Classificació de nombres'''
 +
 +
'''Descripció i objectiu'''
 +
 +
Aquesta activitat està pensada per alumnat de 4rt ESO i té com a objectiu recordar els conjunts de la classificació dels nombres.
 +
 +
'''Metodologia'''
 +
 +
Disposem els alumnes en grups de 3-4 alumnes. Cada grup disposarà d'un joc de targetes (fulls a continuació).
 +
 +
La primera part de l'activitat consistirà en assignar un o més conjunts a cadascun dels nombres que apareixen a les targetes.
 +
 +
Un cop decidida aquesta assignació es proposarà fer un esquema de classificació dels nombres per conjunts.
 +
 +
A partir d'aquí es pot seguir l'activitat:
 +
 +
* Caracteritzar els nombres que pertanyen a cada conjunt.
 +
* Discutint què passa amb els nombres on hi ha discrepància sobre com etiquetar-los.
 +
* Ordenar els nombres sobre la recta real.
 +
 +
Aquesta activitat ens pot servir per:
 +
 +
* Introduir la història del 0.
 +
* Visionar el documental de la Història de l'1: https://www.youtube.com/watch?v=twJpGlkNT70
 +
 +
<gallery>
 +
classificacio_nombres.odt|Fitxa de l'activitat
 +
classificacio_nombres.pdf|Fitxa de l'activitat en pdf
 +
</gallery>
 +
 +
<br />
 +
'''____________________________________________________________________________________________________'''<br />
 +
 +
===La probabilitat està en joc===
 +
 +
'''Adreçat a:'''
 +
 +
1r o 2n d'ESO
 +
 +
'''Material de l'activitat:'''
 +
 +
Enllaç a l'activitat: http://www.xtec.cat/~aaubanel/Fitxes/F93.pdf
 +
Cartolines de diferents colors.
 +
Joc de cartes.
 +
Daus.
 +
Sac amb boles de diferents colors.
 +
 +
'''Objectiu didàctic de l'activitat:'''
 +
 +
Que els alumnes siguin capaços de construir un joc de caràcter probabilístic útil per practicar la comparació entre probabilitats de diferents experiments.
 +
Que tinguin cura pel treball ben realitzat, la cura pels detalls i la qualitat.
 +
Que calculin les probabilitats de cada experiment abans  de llançar els daus.
 +
Avaluació:
 +
 +
'''Metodologia'''
 +
 +
El joc consisteix en realizar:
 +
 +
Un taulell de joc.
 +
Unes cartes amb condicions de probabilitat.
 +
Construcció de les ruletes de probabilitat hexagonals.
 +
 +
El taulell estarà format per les diferents posicions de les fitxes i els camins a seguir fins la casella final. Utilitzaran eines de dibuix per realitzar els diferents elements que componen el taulell.
 +
 +
Les cartes estaran formades per la descripció de diferents probabilitats relatives als següents objectes:
 +
Cartes.
 +
Monedes.
 +
Daus de diferent nombre de cares.
 +
Ruleta de probabilitat.
 +
 +
Les frases que les cartes tindran seran com aquestes, per exemple:
 +
Probabilitat d’obtindre una figura a la baralla espanyola.
 +
Probabilitat de treure un cinc en un dau de 6 cares.
 +
Probabilitat que surti color blau.
 +
Que la diferència entre la probabilitat de dos esdeveniments sigui inferior al 25%.
 +
 +
 +
Cada dia faran una part del joc.
 +
 +
Per exemple:
 +
 +
1r dia. Taulell
 +
2n día. Cartes
 +
3r día. Ruletes.
 +
4t dia. Acabar detalls.
 +
5è dia. Jugar.
 +
6è día.Jugar.
 +
 +
 +
Hay que plantearlo de manera que aparezcan relaciones entre:
 +
 +
Probabilidad
 +
Geometría (la construcción con regla y compás… geogebra… )
 +
Porcentajes…
 +
 +
<br />
 +
'''____________________________________________________________________________________________________'''<br />
 +
 +
===Vistes aparellades===
 +
<br />
 +
 +
'''Descripció'''
 +
El material el formen unes fitxes amb representacions de vistes dièdriques de cossos tridimensionals geomètric. Les vistes es poden combinar de múltiples maneres per esdevenir l’alçat i la planta d’un cos determinat. Cada vista (fitxa) es pot col·locar en sentits diferents, pot esdevenir tant un alçat com una planta i té múltiples combinacions amb d’altres vistes (fitxes). Aquesta material es pot acompanyar d’un material opcional conformat per poliedres fets de cartolina que poden servir de suport per a ajudar als alumnes que tenen més dificultats de visualització.
 +
<br />
 +
<gallery>
 +
Fitxes.jpg
 +
Vistes1.jpg
 +
</gallery>
 +
<br />
 +
 +
'''Objectius'''
 +
El material es pot utilitzar per reforçar la lectura de cossos en tres dimensions representats en sistema dièdric. Pot ajudar a aprofundir en la visualització espaial i també és suport per a poder relacionar les vistes amb cossos tridimensionals reals.
 +
<br />
 +
<br />
 +
 +
'''Material'''
 +
- Fitxes amb vistes.
 +
- Cossos tridimensionals de cartolina.
 +
<br />
 +
<br />
 +
 +
'''Recursos low-cost per fer el material'''
 +
 +
Per les fitxes:
 +
<br />
 +
- Paper o cartolina per fer les fitxes.
 +
<br />
 +
- Fitxer per imprimir les fitxes (si es vol agafar aquest model).
 +
<br />
 +
- Impressora.
 +
<br />
 +
- Plastificadora (si es vol que les fitxes siguin més resistents).
 +
<br />
 +
- Cúter o cisalla.
 +
 +
Pels cossos en 3d:
 +
<br />
 +
- Cartolina.
 +
<br />
 +
- Cúter.
 +
<br />
 +
- Regles.
 +
<br />
 +
- Cola.
 +
<br />
 +
<br />
 +
 +
'''Com es pot utilitzar?'''
 +
 +
És millor utilitzar el material quan ja s’hagi treballat la representació de cossos a partir de vistes dièdriques i quan ja s’hagi introduït la lectura de representacions dièdriques. Es pot realitzar individualment o en grup. Cada grup ha de tenir un conjunt de fitxes i anar buscant possibles combinacions de planta i alçat. Les combinacions es poden anar col·locant sobre una taula o fer que els alumnes les dibuixin en un paper on també hi facin els perfils i la representació del cos en perspectiva. Llavors es pot fer que un altre grup passi a veure si totes les combinacions que han fet són correctes i esmentin quines els semblen impossibles.
 +
<br />
 +
<gallery>
 +
Vistes2.jpg
 +
Vistes3.jpg
 +
</gallery>
 +
<br />
 +
 +
També es pot fer que cada grup faci alguna combinació que no sigui possible i que l’altre l’hagi de detectar.
 +
 +
Per als alumnes que tenen més dificultat en la visualització espaial es pot treballar amb les fitxes i amb els poliedres de cartolina, per anar fent simulacions de les possibilitats combinatòries considerant sempre que els diferents poliedres posats junts conformen un cos sòlid d'una sola peça.
 +
<br />
 +
<gallery>
 +
Vistes4.jpg|Col·locades en diferents sentits
 +
Vistes5.jpg|Possible aparellament
 +
Vistes6.jpg|Aparellament amb representació gràfica
 +
</gallery>
 +
<br />
 +
<gallery>
 +
Cossos1.jpg|Suport amb poliedres
 +
Cossos2.jpg|Utilitzar dos poliedres de cada exemple
 +
Cossos3.jpg|Kid de les vistes aparellades
 +
</gallery>
 +
<br />
 +
 +
'''Confecció de vistes pròpies'''
 +
 +
El joc de vistes que s’ofereix està pensat per permeten múltiples combinacions entre les vistes. Però els alumnes també podrien fer noves vistes que combinin amb les ja existents o que fessin noves fitxes amb altres possibilitats combinatòries.
 +
<br />
 +
<br />
 +
 +
'''Material per descarregar'''
 +
 +
<gallery>
 +
Fitxes_vistes1.pdf|Fitxes_vistes1
 +
Fitxes_vistes2.pdf|Fitxes_vistes2
 +
Fitxes_vistes3.pdf|Fitxes_vistes3
 +
Joc vistes aparellades.pdf|Explicació
 
</gallery>
 
</gallery>
 +
<br />
  
 
== Imatges del procés de treball ==
 
== Imatges del procés de treball ==
  
 
<gallery>
 
<gallery>
IMG 20140927 165842.jpg|Dominó de fraccions
+
lowcost1.jpg
 +
lowcost2.jpg
 +
loxcost3.jpg
 
</gallery>
 
</gallery>

Revisió de 20:04, 1 set 2015

Persones participants[modifica]

Sergi del Moral
Montserrat Planella
Salvador Chiva

Esther Plaza

Noèlia Pérez

Mireia Pacreu

Juan Mesa

Meritxell Joanpere

Aitor Villarreal

Motivació[modifica]

Els beneficis dels recursos didàctics manipulatius per aprendre matemàtiques són àmpliament compartits: participació, visualització, personalització, motivació, inclusió... Sovint no disposem de temps per elaborar-los, discutir la seva idoneïtat, o simplement per aprendre a usar-los. En aquest node hem intentat omplir la motxilla física i mental de recursos low-cost llestos per fer servir a l’aula.

Referències[modifica]

Llicència d’estudis de l’Anton Aubanell
Elements de l’Anton Aubanell a l’ARC
Three-act math tasks de Dan Meyer
Visual Patters
Nrich

bancfm.blogspot.es

Produccions[modifica]


Burro Geomètric[modifica]

  Adreçat a: 1r cicle de la ESO

Material necessari: 32 cartes

Objectiu didàctic de l'activitat: Repassar àrees i perímetres de figures planes.

Desenvolupament de l'activitat: L'activitat està pensada per fer-la en grups de 4 persones. Es reparteixen totes les cartes entre els membres del grup. Cadascun d'ells rep 8 cartes que poden contenir una figura geomètrica o una expressió algebraica (àrea o perímetre). Es tracta que cada alumne faci 4 parelles amb les cartes que té, associant cada figura amb la seva expressió algebraica. Tots els alumnes es descarten a la vegada d'una targeta que no els serveixi (passant-la al company de la dreta). A l'hora, reben una targeta nova. El jugador que primer aconsegueix fer 4 parelles és el guanyador de la partida.

Observacions:

  1. En cas que algun grup estigui format per 3 o 5 persones, cal eliminar una parella de targetes.
  2. També es poden utilitzar les targetes com a memory.


____________________________________________________________________________________________________

Tridominó de nombres primers[modifica]

Adreçat a: 1r cicle de la ESO Material del joc: 36 fitxes triangulars (equilàters)

Objectiu didàctic del joc: Repassar la descomposició en nombres primers.

Desenvolupament del joc: Relacionar el costat on apareix un nombre compost amb la seva descomposició en nombres primers. Es pot jugar de dues maneres:

  1. Intentant formar el puzzle que determinen totes les peces
  2. Jugar amb les regles del dominó.


Enllaç a la fitxa del MMACA: http://www.mmaca.cat/images/mmaca/moduls/desc_prim/domdesprim.pdf


____________________________________________________________________________________________________

Dominó d'àrees i perímetres[modifica]

Adreçat a: 1r, 2n i 3r d'ESO Material del joc: 28 fitxes del dominó d'àrees 28 fitxes del dominó de perímetres


Objectiu didàctic del joc: Repassar les fórmules d'àrees i perímetres de figures planes

Desenvolupament del joc: Dominó d'àrees i perímetres.

Es pot jugar de dues maneres seguint les regles del dominó:

  1. Ajuntant únicament les figures amb les fórmules
  2. Permetre la possibilitat d'ajuntanr figures amb figures i fórmules amb fórmules.____________________________________________________________________________________________________

Proporcionalitat i tangram[modifica]

Adreçat a:

1r d'ESO

Material de l'activitat:

Cartolina de diferents colors i eines de dibuix (escaire, cartabó, regle,...)

Objectiu didàctic de l'activitat:

- Utilitzar la proporció en un context geomètric. - Representació plana d’objectes en la resolució de problemes d’àrees - Utilitzar correctament les fraccions, percentatges i decimals.

Desenvolupament de l'activitat:

1a sesión

Se presenta el reto a los alumnos y se realiza la actividad trabajando por parejas. Cada pareja dibuja un trozo del tangram.

Muy importante! No dar ninguna indicación. Simplemente explicar que un lado pasa de 4 a 6cm y que se ha de mantener las proporciones en toda la figura.

Seguramente alguno lo hará mal, ya que restará y aplicará a todo la diferencia. Cuando junten las 5 piezas se verán los errores. También puede haber errores al dibujar los ángulos rectos, etc…

Se insta a los alumnos a que digan dónde se han equivocado.

2a sesión

Se pide que realicen las correcciones oportunas para que la figura esté bien hecha y que respondan al resto de preguntas que se realizan.

La última media clase se puede aprovechar para cerrar la actividad. QUÈ HEM APRÉS?

Que lo archiven en Notability.

DIVERSIDAD

Aumentar de 4 a 8cm es más fácil y a 7cm más difícil. Se ha añadido una pregunta final adicional acerca de la relación entre áreas para aquellos alumnos que hayan acabado.


____________________________________________________________________________________________________

Classificació de nombres[modifica]

Targetes de Classificació de nombres

Descripció i objectiu

Aquesta activitat està pensada per alumnat de 4rt ESO i té com a objectiu recordar els conjunts de la classificació dels nombres.

Metodologia

Disposem els alumnes en grups de 3-4 alumnes. Cada grup disposarà d'un joc de targetes (fulls a continuació).

La primera part de l'activitat consistirà en assignar un o més conjunts a cadascun dels nombres que apareixen a les targetes.

Un cop decidida aquesta assignació es proposarà fer un esquema de classificació dels nombres per conjunts.

A partir d'aquí es pot seguir l'activitat:

  • Caracteritzar els nombres que pertanyen a cada conjunt.
  • Discutint què passa amb els nombres on hi ha discrepància sobre com etiquetar-los.
  • Ordenar els nombres sobre la recta real.

Aquesta activitat ens pot servir per:


____________________________________________________________________________________________________

La probabilitat està en joc[modifica]

Adreçat a:

1r o 2n d'ESO

Material de l'activitat:

Enllaç a l'activitat: http://www.xtec.cat/~aaubanel/Fitxes/F93.pdf Cartolines de diferents colors. Joc de cartes. Daus. Sac amb boles de diferents colors.

Objectiu didàctic de l'activitat:

Que els alumnes siguin capaços de construir un joc de caràcter probabilístic útil per practicar la comparació entre probabilitats de diferents experiments. Que tinguin cura pel treball ben realitzat, la cura pels detalls i la qualitat. Que calculin les probabilitats de cada experiment abans de llançar els daus. Avaluació:

Metodologia

El joc consisteix en realizar:

Un taulell de joc. Unes cartes amb condicions de probabilitat. Construcció de les ruletes de probabilitat hexagonals.

El taulell estarà format per les diferents posicions de les fitxes i els camins a seguir fins la casella final. Utilitzaran eines de dibuix per realitzar els diferents elements que componen el taulell.

Les cartes estaran formades per la descripció de diferents probabilitats relatives als següents objectes: Cartes. Monedes. Daus de diferent nombre de cares. Ruleta de probabilitat.

Les frases que les cartes tindran seran com aquestes, per exemple: Probabilitat d’obtindre una figura a la baralla espanyola. Probabilitat de treure un cinc en un dau de 6 cares. Probabilitat que surti color blau. Que la diferència entre la probabilitat de dos esdeveniments sigui inferior al 25%.


Cada dia faran una part del joc.

Per exemple:

1r dia. Taulell 2n día. Cartes 3r día. Ruletes. 4t dia. Acabar detalls. 5è dia. Jugar. 6è día.Jugar.


Hay que plantearlo de manera que aparezcan relaciones entre:

Probabilidad Geometría (la construcción con regla y compás… geogebra… ) Porcentajes…


____________________________________________________________________________________________________

Vistes aparellades[modifica]


Descripció El material el formen unes fitxes amb representacions de vistes dièdriques de cossos tridimensionals geomètric. Les vistes es poden combinar de múltiples maneres per esdevenir l’alçat i la planta d’un cos determinat. Cada vista (fitxa) es pot col·locar en sentits diferents, pot esdevenir tant un alçat com una planta i té múltiples combinacions amb d’altres vistes (fitxes). Aquesta material es pot acompanyar d’un material opcional conformat per poliedres fets de cartolina que poden servir de suport per a ajudar als alumnes que tenen més dificultats de visualització.


Objectius El material es pot utilitzar per reforçar la lectura de cossos en tres dimensions representats en sistema dièdric. Pot ajudar a aprofundir en la visualització espaial i també és suport per a poder relacionar les vistes amb cossos tridimensionals reals.

Material - Fitxes amb vistes. - Cossos tridimensionals de cartolina.

Recursos low-cost per fer el material

Per les fitxes:
- Paper o cartolina per fer les fitxes.
- Fitxer per imprimir les fitxes (si es vol agafar aquest model).
- Impressora.
- Plastificadora (si es vol que les fitxes siguin més resistents).
- Cúter o cisalla.

Pels cossos en 3d:
- Cartolina.
- Cúter.
- Regles.
- Cola.

Com es pot utilitzar?

És millor utilitzar el material quan ja s’hagi treballat la representació de cossos a partir de vistes dièdriques i quan ja s’hagi introduït la lectura de representacions dièdriques. Es pot realitzar individualment o en grup. Cada grup ha de tenir un conjunt de fitxes i anar buscant possibles combinacions de planta i alçat. Les combinacions es poden anar col·locant sobre una taula o fer que els alumnes les dibuixin en un paper on també hi facin els perfils i la representació del cos en perspectiva. Llavors es pot fer que un altre grup passi a veure si totes les combinacions que han fet són correctes i esmentin quines els semblen impossibles.


També es pot fer que cada grup faci alguna combinació que no sigui possible i que l’altre l’hagi de detectar.

Per als alumnes que tenen més dificultat en la visualització espaial es pot treballar amb les fitxes i amb els poliedres de cartolina, per anar fent simulacions de les possibilitats combinatòries considerant sempre que els diferents poliedres posats junts conformen un cos sòlid d'una sola peça.Confecció de vistes pròpies

El joc de vistes que s’ofereix està pensat per permeten múltiples combinacions entre les vistes. Però els alumnes també podrien fer noves vistes que combinin amb les ja existents o que fessin noves fitxes amb altres possibilitats combinatòries.

Material per descarregar


Imatges del procés de treball[modifica]